Beleidsplan

Beleidsplan

BELEIDSPLAN 2013-2017 STICHTING VAN ACHTERBERGH –DOMHOF

Vanaf 2009 is de stichting actief met de behartiging van de doelstellingen zoals in de statuten omschreven. Het lijkt dienstig met het oog op de nabije toekomst een beeld te scheppen van de te verwachten ontwikkelingen .

DOELSTELLING

Vanaf het begin is toegezien op de juiste beoordeling van subsidieaanvragen in het kader van onze doelstelling: het bevorderen van kunsten en wetenschappen, in het bijzonder de oude en moderne keramische toegepaste kunsten.

De stichting is werkzaam in dit veld en zoekt actief , o.a. door publiciteit via de eigen website, naar projecten die beantwoorden aan de doelstelling en financiële bijstand behoeven om tot uitvoering te komen. Zo werden in het verleden subsidies verleent aan het Stedelijk Museum Amsterdam, het Gemeente Museum den Haag, Het Museum Beelden aan Zee te den Haag, Museum Boymans van Beuningen te Rotterdam, het Princessehof te Leeuwarden en vele kleinere projecten zoals bijdragen voor boekuitgaven, historisch onderzoek naar tegel achtergronden en bijdragen aan individuele keramisten.

ACTUEEL BELEID

In de komende jaren zal de activiteit van de stichting zich op dezelfde wijze moeten voort zetten. Er is gebleken dat beoordeling van de subsidie aanvragen van de stichtingsbestuurders soms veel tijd vraagt. Een duidelijk beeld over de toepassing van subsidies is noodzakelijk. Zo zijn de bestuurders al naar gelang van hun specialisme, ook betrokken bij het toezien op adequate uitvoering van de gesubsidieerde projecten. In de toekomst zal uitbreiding met meer bestuursleden met een kunsthistorische achtergrond wenselijk zijn.

Voor 2014 en volgende jaren wordt een groot aantal subsidie aanvragen verwacht. De bezuinigingen in de kunstsector kwamen in het verleden bij ons al duidelijk naar boven en dat zal niet afnemen. In principe zal er steeds gezocht worden naar een evenwichtige verdeling van de beschikbare middelen. Keramisch kunsten in de breedste zin spelen daarbij een hoofdrol, anderzijds zullen ook waar nuttig en nodig andere aanvragen beoordeelt worden. Lopende projecten, zoals de restauratie van het Vierleger tableau, de uitreiking van de van Achterbergh prijs in augustus 2014, de presentatie van het boek ‘Lucie Rie en Hans Coper’ in museum Boymans van Beuningen en de twee jaarlijkse toekenning van een subsidie aan het museum ‘Princessehof’ te Leeuwarden en de grote jubileumtentoonstelling van de Rietveld Academie, te houden in het Gemeente Museum den Haag tweede helft 2014 zullen onze aandacht mede bepalen. 
Een behoudend beleid waar het onze beleggingen betreft dient borg te staan voor een voldoende toestroom van middelen om de doelstellingen van de stichting zo breed mogelijk tot uitvoering te brengen.

FONDSENWERVING 

De stichting is niet actief op het gebied van fondsenwerving. De middelen waaruit subsidies worden verstrekt bestaan per definitie uit de baten voortvloeiend uit de nalatenschap. Wel werd bij erfstelling een nalatenschap, omvattend een kunstcollectie en onroerend goed ons voor de toekomst toegezegd. Legaten en giften zijn uiteraard welkom maar worden niet actief nagestreefd.

FONDSEN

Beheer van beleggingen en besteding van fondsen worden separaat geregistreerd.